Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przyjmuje zgłoszenia
KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH 

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3, art. 175 i art. 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 788 z późniejszymi zmianami)

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Słupsku podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Nabór ma charakter ciągły.

 

Zakres podstawowych zadań:
- Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
- Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
- Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
- Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

 

Dodatkowe uwagi:
- Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
- Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
- W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :
- obywatelstwo polskie;
- stałe zameldowanie na terenie Słupska;
- biegła znajomość języka polskiego;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- korzystanie z pełni praw publicznych;
- niepozbawienie władzy rodzicielskiej;
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu;
- dyspozycyjność pozwalająca na wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora;
- niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim;
- nieposzlakowana opinia;
- wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Wymagane dokumenty :
1. CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
2. Podanie/list motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego oraz kuratora.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów należy składać w osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, przy ul. Słonecznej 15 D, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego”. Nabór ma charakter ciągły.

 

Dyrektor MOPR w Słupsku przewiduje możliwość rozmowy wstępnej przed umieszczeniem na liście.

 

Dyrektor MOPR w Słupsku wystosuje pisemną informację o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawna i kuratora.

 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę zgodnie z art. 162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.