18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku to już XI obchody. Warto więc zapoznać się z informacjami na ten temat.

Zjawisko handlu ludźmi istnieje od wieków, a jego zakres zmieniany jest przez osoby dopuszczające się tej zbrodni. Obecnie polskie prawo określa to przestępstwo jako: werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej
2) uprowadzenia
3) podstępu
4) wprowadzenie w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą

- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6.
Służby zajmujące się zjawiskiem i mogące ujawnić, że istnieje podejrzenie handlu ludźmi takie jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, i In. Przykładają dużą uwagę do edukowania i informowania społeczeństwa o istnieniu handlu ludźmi oraz o zagrożeniu związanym z faktem ze każdy z nas może stać się jego ofiarą.
Obszary wykorzystania ofiar handlu ludźmi są tak rozległe, że każdy człowiek może być potencjalną ofiarą i cennym „towarem” dla sprawców.
Fundacja La Strada zajmująca się pomocą ofiarom handlu ludźmi uczula na zachowania które mogą świadczyć o istnieniu zjawiska w naszym otoczeniu.

Są to np.:

W lokalnej społeczności:

1. pojawia się ktoś, kto proponuje:
- pracę na czarno,
- wyjazd w „atrakcyjne miejsce”,
- atrakcyjna pracę wyłącznie dla kobiet,
- pracę w której nie wymaga się znajomości języka, kwalifikacji itp.,
- wyjazd w terminie uniemożliwiającym przemyślenie czy rozważenie danej propozycji,
- ułatwienie zdobycia dokumentów (np. paszportu), przekroczenia granicy,
- pokrycie wszystkich kosztów związanych z wyjazdem (przejazd, zakwaterowanie, dokumenty, wyżywienie) na poczet przyszłych zarobków,

2. Po wyjeździe do pracy za granicą osoba:

- przestaje się kontaktować,
- kontaktuje się ale mówi bardzo krótko, rozmowy są często przerywane, nie chce podać adresu/telefonu, w trakcie rozmowy zawsze ktoś jest obok, mówi jakby była pod wpływem środków odurzających,

3. Zaginęła osoba która:
- planowała wcześniej wyjazd za granicę (np. do pracy),
- potrzebowała pieniędzy,
- z domu zniknął paszport,
- nawiązała nowe znajomości przez Internet lub znalazła ogłoszenie o pracy (np. w gazecie, Internecie, od znajomego/znajomej).

4. Po powrocie ofiara najczęściej:
- jest bez pieniędzy, bagażu,
- nie chce opowiadać o wyjeździe,
- unika kontaktów z ludźmi, nawet bliskimi,
- jest w złej kondycji psychicznej (depresja, używki, myśli samobójcze),
- trudno jej wrócić do pracy/szkoły,
- nie odbiera telefonów, boi się wyjść z domu, boi się podróżować.

W seks biznesie – na drodze, ulicy, w agencji/klubie:
- osoby maja ślady pobicia,
- boją się,
- nie zarabiają (chociaż pracują),
- nie mają przy sobie dokumentów,
- nie maja możliwości swobodnego poruszania się i kontaktowania ze „światem zewnętrznym”,
- rozmawiają z osobami z zewnątrz wyłącznie w obecności sutenera lub koleżanek,
- nie wolno im odmawiać klientom ani ich żądaniom,
- są dyspozycyjne non stop, także chore i będące w ciąży,
- w razie kontroli wszystkie mają przy sobie tę samą kwotę pieniędzy.

Warto wiedzieć, że w naszym regionie problemem kompleksowo zajmuje się Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, działający przy Wojewodzie Pomorskim.

Więcej informacji na temat handlu ludźmi oraz gdzie można znaleźć pomoc znajdziecie Państwo na www.strada.org.pl i www.kcik.pl oraz każdej jednostce Policji i Straży Granicznej.

 

 

Plakat akcji