Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zatrudni na wolne stanowisko pracy psychologa, w wymiarze etatu pełnym lub niepełnym W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SŁUPSKU. Praca dotyczy zatrudnienia na czas zastępstwa.

1. Wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie,
2.wykształcenie wyższe jednolite magisterskie na kierunku psychologia,
3.co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,
4. co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa w pracy z dzieckiem i rodziną,
5.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6.kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

1.łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi,
2.znajomość testów i kwestionariuszy diagnozujących predyspozycje i motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
3. wiedza z zakresu prawa rodzinnego , ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.odporność na stres, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
5.bardzo dobra organizacja pracy własnej,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.prowadzenie badan psychologicznych i poradnictwa dla rodzin
2.pomoc w tworzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
3. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze
4.dokumentowanie prowadzonych działań związanych z pieczą zastępczą oraz przygotowywanie danych do celów sprawozdawczych

4. Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2.życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
5.dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Kadrach MOPR w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk albo przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „ Psycholog ” w terminie do dnia 31.01.2019 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji”.

 

Ogłowszenie dostępne także na stroine : www.bip.mopr.slupsk.pl/nabor-kandydatow-na-pracownikow