yczenia

kondolencje jerzy rostkowski

logo Kierunek Aktywnoc 2

 

 

Informacje o projekcie „Kierunek aktywność II”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.01. Aktywna Integracja
Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 1 349 443,91 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 147 027,32 PLN

CEL
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/uczestniczek. Zakłada się, że min. 22% uczestników/czek po zakończeniu udziału w projekcie podejmie zatrudnienie. Projekt jest kontynuacją projektu „Kierunek aktywność”, realizowanego w ramach ZPT dla MOF Słupska.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
IX 2018 – XII 2020

GRUPA DOCELOWA
Wsparcie w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej – planuje się udział w projekcie 90 osób.

DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, m.in:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- prowadzenie reintegracji społecznej w CIS;
- prowadzenie reintegracji zawodowej w CIS poprzez organizację i prowadzenie warsztatów remontowo-budowlanych, konserwatorsko-gospodarczych oraz prac twórczych;
- świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
- kursy i szkolenia zawodowe;
- poradnictwo specjalistyczne, usługi o charakterze terapeutycznym;
- organizacja wolontariatu.

EFEKTY
Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowymi usługami aktywnej integracji, co trwale zwiększy ich kompetencje społeczne. 36 uczestników/czek uzyska nowe kwalifikacje. Projekt trwale zmieni umiejętności, kompetencje i postawy osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną służb pomocy społecznej, składy personalne poszczególnych działów Ośrodka będą niepełne lub działy będą nieczynne, z powodu nieobecności pracowników. Prosimy o przeniesienie załatwiania spraw na poniedziałek 28.I.2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski na Kartę Dużej Rodziny będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-10.30, w sekretariacie MOPR.