Osoba opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności, placówki  lub rodziny zastępcze zwana „osobą usamodzielnianą” zostaje objęta pomocą  mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także :

 • pomocą pieniężna na usamodzielnienie
 • pomocą pieniężna na kontynuowanie nauki
 • pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Wykaz dokumentów wymaganych od wnioskodawcy

 1. Pisemna informacja o osobie mającej pełnić funkcję opiekuna usamodzielnienia.
 2. Pisemna zgoda osoby podejmującej się pełnienia obowiązków opiekuna usamodzielnienia.
 3. Indywidualny program usamodzielnienia (druk Indywidualnego programu usamodzielnienia stanowi załącznik do procedury).
 4. Pisemny wniosek usamodzielnianego w sprawie udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki , usamodzielnienie, pomoc rzeczową ( zatwierdzony przez opiekuna usamodzielnienia).
 5. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość osoby usamodzielnianej (ksero z oryginałem do wglądu).
 6. Zaświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej oraz osób, z którymi zamierza wspólnie gospodarować po opuszczeniu placówki (zaświadczenie z zakładu pracy lub decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o pobieranych alimentach, oświadczenia o stanie majątkowym).
 7. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku, gdy osoba  usamodzielniana posiada takie orzeczenie.

Pomoc udzielana jest na podstawie:

 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r.
 • ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późń. zm.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespół ds. pieczy zastępczej
piętro: II
pokój 215
tel: 59-840-20-78