ZASIŁEK CELOWY:

 1. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 2. Zasiłek celowy może być przyznany:

  1. osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza kwoty 701,00 zł netto,
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 528,00 zł netto pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.
 3. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od wysokości dochodu osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.
 5. Pomoc w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup żywności, może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzje o przyznaniu innych świadczeń)


W celu uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespoły pracy socjalnej, Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
piętro:I