ZASIŁEK OKRESOWY

 1. Zasiłek okresowy przysługuje:
  1. osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza 701,00 zł netto lub
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 528,00 zł pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny.
 2. Pomoc można uzyskać w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.


Zasiłek okresowy nie może być wypłacony w kwocie mniejszej niż 20 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w następujący sposób:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyn znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzje o przyznaniu innych świadczeń)


W celu uzyskania pomocy w formie zasiłku okresowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespoły pracy socjalnej, Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
piętro: I