ZASIŁEK STAŁY

 1. Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:
   1. niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub
   2. całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701,00 zł netto.
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:
   1. niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub
   2. całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 528,00 zł netto.
 2. Zasiłek stały nie przysługuje osobom posiadającym uprawnienie do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego oraz osobie posiadającej prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.


Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o formie i wysokości pobieranych świadczeń.


W celu uzyskania pomocy w formie zasiłku stałego należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespoły pracy socjalnej, Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
piętro: I