1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 526,50 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.
 2. Pomoc w zakresie dożywiania może zostać przyznana:
  1. dzieciom do 7 roku życia,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
   • ubóstwa,
   • sieroctwa,
   • bezdomności,
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
   • przemocy w rodzinie,
   • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
   • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
   • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, - zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
   • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze,
   • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
   • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
   • alkoholizmu lub narkomanii,
   • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
   • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA:

 • Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie posiłku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc.
 • zaświadczenie z odpowiedniej placówki oświatowej w przypadku dożywiania dzieci.
 • zaświadczenie o konieczności stosowania odpowiedniej diety w przypadku osób niesamodzielnych, wymagających specjalistycznego żywienia.


W celu uzyskania pomocy w formie posiłku należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego rejon właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 10.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespoły pracy socjalanej
pietro: I
Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
parter - wejście boczne
tel: 59-840-20-84