Przysługuje osobie , która jest objęta pomocą w formie zasiłku stałego z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności lub z tytułu wieku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określonę są w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie przysługuje osobie, która jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespoły pracy socjalnej
piętro: I