Mieszkańcy Słupska wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej.Należy zaznaczyć, że skierowanie do domu pomocy społecznej winno następować po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.
Osoba zainteresowana winna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D, z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej.W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych wniosek składa opiekun prawny dołączając do niego postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby której jest przedstawicielem, zaświadczenie poświadczające przedstawicielstwo ustawowe, postanowienie Sądu zezwalające na dokonanie czynności umieszczenia osoby  ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej. O dalszej procedurze zmierzającej do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoba zainteresowana zostanie poinformowana przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jakie są zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej ?

Osoba kierowana do domu pomocy społecznej wnosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70 % swojego dochodu.
W przypadku gdy kwota 70 % dochodu nie pokrywa średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny ustala sytuację materialną osób zobowiązanych do wnoszenia odpłaty za pobyt swoich bliskich w domu pomocy społecznej. Osobami takimi są: rodzice, małżonkowie oraz dzieci.