Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu z tytułu urodzenia się żywego dziecka dziecka. Świadczenie jest wypłacane, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin. Zapomoga przysługuje jednorazowo.

Wysokość zapomogi wynosi: 1000 zł.

                                                                       UWAGA

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką od 1 stycznia 2012 składając wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie określone w ww rozporządzeniu.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział świadczeń rodzinnych
parter
pokój: 12
tel/fax: 59-848-10-50