Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka na dziecko które nie ukończyło pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.Dodatek przysługuje jednorazowo.
Wysokość dodatku wynosi: 1000 zł.

                                                                       UWAGA
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką od 01 stycznia 2012 składając wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć zaświadczenie określone w ww rozporządzeniu.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział świadczeń rodzinnych
parter
pokój: 12
tel/fax: 59-848-10-50