Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
Osoba samotnie wychowująca dziecko otrzymująca do dnia 30 kwietnia 2004r. zasiłek wychowawczy, uprawniona do 36-miesięcznego okresu pobierania tego zasiłku,  nabywa prawo do dodatku, na dziecko na które korzystała z urlopu wychowawczego do dnia 30 kwietnia 2004r., przez okres 36 miesięcy.
Do okresu przysługiwania dodatku wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze z tytułu wychowania tego samego dziecka, do dnia 30 kwietnia 2004r.
Osoba samotnie wychowująca dziecko oraz osoba wychowująca troje lub więcej dzieci, otrzymująca do dnia 30 kwietnia 2004r. podwyższony zasiłek wychowawczy, nabywa prawo do dodatku, na dziecko na które korzystała z urlopu wychowawczego do dnia 30 kwietnia 2004r., w wysokości 505,80 zł miesiecznie.
Dodatek przysługujący za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje osobie ubiegającej się, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
  • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów zapewniających całodobowe utrzymanie, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku wynosi: 400 zł.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział świadczeń rodzinnych
parter
pokój: 12
tel/fax: 59-848-10-50