Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość dodatku wynosi:

  • 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Dział świadczeń rodzinnych
parter
pokój: 12
tel/fax: 59-848-10-50