Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.Cudzoziemiec po dokonaniu wyboru miejsca stałego pobytu zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu, gdzie przed opracowaniem Indywidualnego Programu Integracji, Ośrodek informuje zainteresowana stronę o warunkach udzielania pomocy. Wysokość przyznanego świadczenia na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego wynosi:

  1. w okresie pierwszych 6-ciu m-cy dla osoby samotnie gospodarującej - do 1.175,00zł miesięcznie
  2. w okresie od 7 do 12 miesiąca w wys. do 90% kwoty o której mowa w pkt.1

Dokładne przepisy regulujące przyznawanie świadczeń reguluje Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. ( Dz.U Nr 45 ,poz,366)

Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców
parter - wejście boczne
tel: 59-840-20-84