Rodzaje rodzin zastępczych:

  • spokrewniona (dziadkowie, rodzeństwo);
  • niezawodowa (wujostwo, kuzynostwo,osoba obca);
  • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

rodzinny dom dziecka.

 

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;
 3. Wysokość świadczenia, o którym mowa powyżej pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% tych kwot.

  • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 200 zł;
  • dodatek na dziecko umieszczone rodzinie zastępczej zawodowej, na podstawie ustawy o postępowaniu  w sprawach nieletnich – 200 zł.

Rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka mogą być przyznane świadczenia:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 r.ż (raz w roku);
  • świadczenie  na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowe);
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z  wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo);
  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (dla rodziny zawodowej i niezawodowej);
  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (rodzinny dom dziecka);
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzenia niezbędnego remontu (rodzina zastępcza zawodowa, raz w roku);
  • środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (rodzinny dom dziecka);
  • środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

 

Wynagrodzenia za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

  • rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie;
  • rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2600 zł miesięcznie;
  • rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka, za okres pozostawania  w gotowości do sprawowania pieczy zastępczej przysługuje  80% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia);
  • rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umieszczone na podstawie  ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie;
  • rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za czas pełnienia funkcji rodziny pomocowej otrzymuje miesięczne świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie;

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, starosta może zatrudnić osobę do pomocy  przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

 

Podstawą udzielenia pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wraz z dokumentami:

  • Postanowienie Sądu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;
  • Potwierdzenie zameldowania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;
  • Akt urodzenia dziecka;
  • Zaświadczenie potwierdzające dochód dziecka (alimenty, renta rodzinna, uposażenie rodzinne);
  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dziecko posiada);
  • Dowód osobisty;
  • Numer rachunku bankowego.

  Miejsce załatwienia sprawy,dodatkowe informacje:
  piętro:II
  pokój 212
  tel: 59-840-18-41