Znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, Herb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny.

Informacje o projekcie „Kierunek aktywność ”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.01. Aktywna integracja

Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 2 691 996,96 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 290 747,42 PLN

 

CEL

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

I 2016 – X 2018

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

 

DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:

- praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;

- rozwijanie idei wolontariatu wśród uczestników/czek;

- stworzenie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym realizacja warsztatów dotyczących budowania i rozwoju motywacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autoprezentacji;

- organizacja prac społecznie użytecznych;

- utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: opiekuńczo-gospodarcze, remontowo-budowlane, konserwatorsko-porządkowe, wytwórczo-handlowe, warsztat prac twórczych);

- poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne; poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;

- warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

- staże, kursy i szkolenia zawodowe.

 

EFEKTY

Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

 

Zakłada się, że minimum 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 25 osób uzyska nowe kwalifikacje, 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont realizują projekt pn. „Kierunek aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.01. Aktywna integracja

Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 2 691 996,96 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 290 747,42 PLN

 

CEL

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek – osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wyklucz. społecznym, niepracujących, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

I 2016 – X 2018

 

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: osób bezrobotnych (w tym bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy), korzystających z pomocy społecznej i kwalifikujących się do wsparcia pomocy społecznej.

 

DZIAŁANIA

W projekcie zaplanowano szereg działań wspierających i aktywizujących osoby bezrobotne i bierne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej:

- praca socjalna i opracowanie ścieżek reintegracji;

- rozwijanie idei wolontariatu wśród uczestników/czek;

- stworzenie i realizacja PAI (Program Aktywna Integracja), w tym realizacja warsztatów dotyczących budowania i rozwoju motywacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz autoprezentacji;

- organizacja prac społecznie użytecznych;

- utworzenie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, które realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (zajęcia społeczne, warsztaty praktyczne: opiekuńczo-gospodarcze, remontowo-budowlane, konserwatorsko-porządkowe, wytwórczo-handlowe, warsztat prac twórczych);

- poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne; poradnictwo specjalistyczne i usługi terapeutyczne;

- warsztaty kształtujące umiejętności osobiste i społeczne;

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

- staże, kursy i szkolenia zawodowe.

 

EFEKTY

Udział w projekcie przyczyni się do zmiany sytuacji społeczno-zatrudnieniowej uczestników projektu i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia. Dobór instrumentów aktywnej integracji spowoduje, że udział w projekcie będzie dla uczestników/czek szansą na zmianę swojej sytuacji życiowej, zwiększą się ich kompetencje społeczne, podniosą kwalifikacje.

Zakłada się, że minimum 18 osób podejmie zatrudnienie w trakcie projektu lub tuż po jego zakończeniu; 25 osób uzyska nowe kwalifikacje, 16 osób będzie poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.