Statut MOPR
(pdf Plik Rozmiar: 220 KB)

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(pdf Plik Rozmiar: 412.58 KB)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
(pdf Plik Rozmiar: 260.87 KB)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
(pdf Plik Rozmiar: 139.8 KB)

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
(pdf Plik Rozmiar: 177.82 KB)

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.
(pdf Plik Rozmiar: 246.57 KB)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(pdf Plik Rozmiar: 438.24 KB)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(pdf Plik Rozmiar: 529.08 KB)

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. 
(pdf Plik Rozmiar: 838.94 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.
(pdf Plik Rozmiar: 161.96 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych z dnia 10 sierpnia 2012 r.
(pdf Plik Rozmiar: 165.43 KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(pdf Plik Rozmiar: 516 KB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
(pdf Plik Rozmiar: 800 KB)

Uchwała Nr XLVIII/669/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie przyjęcia Programu „Familijny Słupsk”.
(pdf Plik Rozmiar: 84KB)